Qué pretén el programa?

1. Persones beneficiàries

Titulars d'activitats econòmiques que estableixin la seva activitat en locals que faci com a mínim 3 mesos que estan tancats i situats en els carrers més afectats per la crisi en relació amb l'activitat econòmica als barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla.

Qué pretén el programa?

2. Ajuts

Els ajuts són directes fins a esgotar la partida i en funció de les necessitats i característiques socioeconòmiques del/de la titular de l'activitat.

3.1. Ajuts d’Informació, orientació, assessorament i acompanyament tècnic a l'establiment i consolidació de l'activitat des de l'Àrea de Promoció i Ocupació.

3.2. Accés al programa "1 dia 1 empresa" en col·laboració amb CINC.

3.3. Assessorament per a l'accés a microcrèdits en col·laboració amb MicroBank.

3.4. Assessorament per a la implantació d'eines TIC en col·laboració amb AENTEG

3.5. Assessorament per a la implantació d’eines de decoració i interiorisme amb CODIG.

3.6. Ajuts econòmics a fons perdut per a l’inici de l'activitat.

L'import màxim que es pot sol·licitar en aquesta categoria d'ajut per a l'inici de l'activitat és de 3.500 €:

a) Fins a 2.500 € poden ser per cobrir despeses de posada en funcionament de l'activitat com la fiança de lloguer, l’adquisició de maquinària, l’utillatge, les obres menors, l’equipament de noves tecnologies, el mobiliari o altres despeses assimilades; amb la presentació prèvia de les despeses degudament justificades.

b) Fins a 1.000 € poden ser per a les despeses següents:

1. Per fer front al cost de la taxa de llicència d'obertura.
2. Per fer front a l'ICIO.
3. Per fer front a la taxa d'escombraries, sempre que aquesta despesa correspongui al/a la titular de l'activitat.
4. Per fer front al cost de la prima d'assegurança de cobrament de la renda.

En cap cas l'import dels ajuts podrà superar el total de la despesa justificada.

Qué pretén el programa?

Característiques dels i les titulars de l'activitat

Els i les titulars de l'activitat poden ser:

- Projectes cooperativistes.

- Persones físiques o jurídiques amb projectes d'emprenedoria.

Qué pretén el programa?

Requisits dels locals

- Han d'estar situats en els barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla (codis postals: 17005 i 17006).
- Ha de fer com a mínim 3 mesos que estan tancats (sense activitat econòmica).
- El lloguer del local ha de ser com a mínim per a 1 any prorrogable fins a 3 anys.
- L'increment anual del lloguer no pot ser superior a l'IPC de Catalunya.
- L'IBI ha d'anar a càrrec del propietari/ària de l’immoble.

Qué pretén el programa?

Criteris de valoració dels projectes empresarials

La valoració dels projectes en els informes tècnics i la decisió de la Comissió Mixta de Valoració tindran en compte els atributs següents:

- Que es tracti de cooperatives.
- Que siguin activitats empresarials singulars.
- Que promocionin el talent, la creativitat i/o l'artesania.
- Que representin una complementarietat amb l'oferta del barri.
- Que reportin una aportació de valor afegit a l’oferta comercial equilibrada de la zona.
- Que es tracti d’autònoms i/o microempreses (menys de 10 treballadors/ores i que no superin els 2 milions d’euros en el balanç anual general).
- Que no es tracti de concessions de llicències administratives.
- Les franquícies s’estudiaran en cada cas vist el caràcter d’interès economicosocial que té el programa.
- Experiències singulars que contribueixin a dinamitzar zones emblemàtiques de la ciutat o incentivar sectors en risc.

La Comissió pot excloure aquell projecte que no inclogui cap d'aquests supòsits.

Sol·licitar informació
Programa impulsat per:
Àrea de Promoció i Ocupació
Àrea de Serveis a les Persones