Més avantatges per projectes emprenedors

09/11/2015

Es modifiquen el tipus d’ajuts del programa Aixequem persianes

Es defineixen 6 tipus d’ajuts, entre els quals els ajuts econòmics passen tots a ser a fons perdut per l’inici de l’activitat, de manera que es poden aconseguir fins a 3.500€, dels quals:

Fins a 2.500€ poden ser per despeses diverses per a la posada en funcionament del negoci com, la fiança de lloguer, l’adquisició de maquinària, l’utillatge, les obres menors, l’equipament de noves tecnologies, el mobiliari o altres despeses assimilades; amb la presentació prèvia de les despeses degudament justificades.
Fins a 1.000 € poden ser per a les despeses següents:
1. Per fer front al cost de la taxa de llicència d'obertura.
2. Per fer front a l'ICIO.
3. Per fer front a la taxa d'escombraries, sempre que aquesta despesa correspongui al/a la titular de l'activitat.
4. Per fer front al cost de la prima d'assegurança de cobrament de la renda.
En cap cas l'import dels ajuts podrà superar el total de la despesa justificada.
Els ajuts són directes fins a esgotar la partida i en funció de les necessitats i característiques socioeconòmiques del/de la titular de l'activitat.

Els locals han d'estar situats en els barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla (codis postals: 17005 i 17006).
- Ha de fer com a mínim 3 mesos que estan tancats (sense activitat econòmica).
- El lloguer del local ha de ser com a mínim per a 1 any prorrogable fins a 3 anys.
- L'increment anual del lloguer no pot ser superior a l'IPC de Catalunya.
- L'IBI ha d'anar a càrrec del propietari/ària de l’immoble.

La Comissió Mixta de Valoració tindrà en compte els atributs següents:

- Que es tracti de cooperatives.
- Que siguin activitats empresarials singulars.
- Que promocionin el talent, la creativitat i/o l'artesania.
- Que representin una complementarietat amb l'oferta del barri.
- Que reportin una aportació de valor afegit a l’oferta comercial equilibrada de la zona.
- Que es tracti d’autònoms i/o microempreses (menys de 10 treballadors/ores i que no superin els 2 milions d’euros en el balanç anual general).
- Que no es tracti de concessions de llicències administratives.
- Les franquícies s’estudiaran en cada cas vist el caràcter d’interès economicosocial que té el programa.
- Experiències singulars que contribueixin a dinamitzar zones emblemàtiques de la ciutat o incentivar sectors en risc.

La Comissió pot excloure aquell projecte que no inclogui cap d'aquests supòsits.

< Tornar